Vermogensbeheer

Effectief vermogensbeheer is cruciaal voor elk pensioenfonds en elk pensioenfonds heeft daarbij zijn eigen ambities en doelstellingen. Blue Sky Group helpt u deze te realiseren door te adviseren over het strategisch beleggingsbeleid, waaronder de portefeuilleconstructie: wezenlijke onderdelen van het beleid van uw pensioenfonds. De portefeuilles worden beheerd door externe vermogensbeheerders, die we voortdurend monitoren. Doorlopend risicomanagement en regelmatige rapportage zorgen ervoor dat u uw verantwoordelijkheid als bestuurder daadwerkelijk kunt dragen.

We besteden veel aandacht aan wederzijds begrip en toelichting, zodat u weloverwogen besluiten kunt nemen

Weloverwogen beleggingsbeleid ontwikkelen

Om tot een adequaat en verantwoord strategisch beleggingsbeleid te komen, doen we uitvoerig research in de vorm van een ALM-studie. Hiermee stelt u de financiële kaders vast voor de lange termijnbeleggingen, en krijgt u passend advies over de portefeuilleconstructie. In deze fase gaan we in op vragen als: Welke afspraken heeft het pensioenfonds met de deelnemers gemaakt? Welke lange- en korte termijnrisico’s loopt het pensioenfonds? En waarin kan het fonds het beste beleggen? Het totaal komt samen in het beleggingsplan dat we voor u opstellen. Hierin komen de belangrijkste beleggingsthema’s aan bod. Het plan geeft invulling aan de strategische allocatie, benchmarks en overlaystrategieën. De uit het plan volgende strategische allocatie wordt vervolgens opgenomen in het beleidsdocument “Strategisch en operationeel beleggingsbeleid” waarin ook de afspraken over meer operationele zaken zoals beleid over securities lending, risicobudget voor actief beleid en collateral management worden opgenomen. Ook bij de samenstelling van dit document besteden we veel aandacht aan wederzijds begrip en toelichting, zodat u weloverwogen besluiten kunt nemen.  

Kritische selectie van externe vermogensbeheerders

We selecteren onze externe vermogensbeheerders op hun kwaliteit en achtergrond. We werken alleen samen met ervaren teams die een duidelijke beleggingsfilosofie hebben én aantoonbaar succesvol zijn. Dat is de basis voor het behalen van de afgesproken rendementsdoelen. U kunt, dankzij de schaal waarop wij actief zijn, flexibel deelnemen aan een of meerdere beleggingsfondsen die Blue Sky Group aanbiedt. We beleggen in diverse regio’s, stijlen, marktsegmenten en sectoren. 

Gedegen risicomanagement

Dagelijks monitoren we de externe vermogensbeheerders en het totale risicoprofiel van onze klanten, zowel op balans- als op portefeuilleniveau. Blue Sky Group beschikt over adequate risicobeheersing- en controlesystemen, structureel ingebed in onze organisatie. Denk bijvoorbeeld aan strategische risico's, zoals balansrisico, en aan operationele risico's bij overlays. Jaarlijks voeren wij een interne risico-inventarisatie uit. Hierbij analyseren we specifieke risicogebieden, zoals de operationele organisatie, het IT-risicomanagement framework en de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Verantwoord beleggen

Wij houden rekening met maatschappelijke ontwikkelingen rond bijvoorbeeld klimaatverandering, ecologie en governance. Wij vinden verantwoord beleggen belangrijk om risico’s te beheersen en kansen te benutten om zo bij te dragen aan een duurzame wereld. Onze aanpak hierin hebben wij vastgelegd in ons ESG-beleid. 

Klik hier voor het ESG-beleid van BSG Asset Management

Klik hier voor het ESG-beleid van BSG Fund Management

Klik hier voor ons engagementbeleid

 

Van beleggingsplan naar portefeuilleconstructie

Het beleggingsplan vormt de basis voor het samenstellen van een passende beleggingsportefeuille. We gaan met u na welke keuzes het beste passen bij uw strategische doelen, en zorgen voor een goed evenwicht tussen rendement en risico. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de omvang, de optimale samenstelling en de onderlinge balans van de matching portefeuille en de return portefeuille. Per segment kijken we of er beter actief of passief belegd kan worden. Daarnaast spreiden we de beleggingsinvesteringen, zodat u kunt profiteren van de lange beleggingshorizon.  

Rapportages: duidelijkheid op maat

We stemmen de rapportages af op uw wensen, bijvoorbeeld als het gaat om de frequentie, de mate van detaillering en de grafische weergave. We informeren u in de rapportages in elk geval over:

  • de manier van beleggen,
  • de behaalde resultaten,
  • de risicobeheersing,
  • ontwikkelingen op de financiële markten die van invloed kunnen zijn op de beleggingsportefeuille,
  • de balans en het verloop van de dekkingsgraad.

Minimaal elk kwartaal bespreken we de rapportages met u. Hierbij gaan we in op de performance en de risico’s, en bespreken we de wenselijkheid of noodzaak om de portefeuille of derivatenposities aan te passen.

Code vermogensbeheerders

Blue Sky Group is lid van DUFAS, de Nederlandse vereniging van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. DUFAS heeft in 2014 de Code Vermogensbeheerders vastgesteld. Deze Code omvat een tiental basisprincipes. Deze principes betreffen met name het vooropstellen van de belangen van vermogensbeheerklanten, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten. Blue Sky Group onderschrijft deze principes.

MiFID II: bescherming van beleggers en transparantie van de handelsmarkt

Op 3 januari 2018 treedt de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II in werking. MiFID II heeft als doel verbetering van de bescherming van beleggers en verdere transparantie van de handelsmarkt. MiFID is onderdeel van Europese wetgeving die geldt voor beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten uitvoeren voor klanten binnen de Europese Unie. Het vermogensbeheer dat Blue Sky Group uitvoert moet voldoen aan de verplichtingen onder MiFID. De komst van MiFID II heeft ook implicaties voor klanten. Blue Sky Group verricht de volgende vier beleggingsdiensten waar MiFID op van toepassing is:

  • het uitvoeren van vermogensbeheeractiviteiten (portefeuillebeheer);
  • het geven van beleggingsadvies aan klanten;
  • het ontvangen en doorgeven van orders; en
  • het uitvoeren van orders voor rekening van klanten.

Klanten zullen vooral iets merken van de aanscherping van de vereisten voor informatieverstrekking. BSG Asset Management zal meer informatie verstrekken aan klanten, onder andere meer details over de vermogensbeheerdiensten en meer details over de kosten voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid ondersteunt de belangrijkste strategische doelstelling van Blue Sky Group: waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Het intrinsiek motiveren van hoog opgeleide professionals om voor Blue Sky Group te (blijven) werken staat daarbij centraal. De belangrijkste speerpunten in het personeelsbeleid zijn een prettige werkomgeving met voldoende ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en veel mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Het beloningsbeleid is in lijn met de speerpunten van het personeelsbeleid vormgegeven. Het is voldoende competitief om gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers te kunnen aantrekken en voor langere termijn te behouden en motiveren. Blue Sky Group hanteert hiertoe een relatief hoog vast inkomen en een beperkt variabel inkomen. De variabele beloning bedraagt ten hoogste 20% van het totaal vast inkomen.